Ressourcepersonen

Ressourcepersonen som fokus for den lokale kapacitetsopbygning

En central aktør i afprøvningen på skolerne, er de ressourcepersoner som hver skole/kommune har udpeget. Ressourcepersonen…

  • Udgør det praktiske og faglige bindeled mellem det pædagogiske personale og skoleledelsen.
  • Bistår med teknisk support.
  • Har vejlederkompetencer.
  • Faciliterer de lokale læringscirkler på skolen.
  • Er daglig kontaktperson for konsortiet i forhold til skolens deltagelse i forsøget.

Ressourcepersonerne har med andre ord et stort ansvar. Der er derfor i den faglige støtte et ekstra fokus på ressourcepersonen.

Ressourcepersonen deltager således i den samme faglige støtte som det (øvrige) pædagogiske personale. Men i tillæg hertil tilbydes vedkommende også deltagelse i en række ekstra aktiviteter, der har til formål dels at klæde ham/hende yderligere på i forhold til teknologiforståelsesfagligheden, dels at klæde ham/hende på til at udfylde og varetage rollen som ressourceperson.

Konkret tilbydes ressourcepersonen sparring/rådgivning af ledelseskonsulent til håndtering af rollen som ressourceperson/vejleder. Hvor det pædagogiske personale kan trække på de faglige udviklere til deres framing af protyperne, har ressourcepersonen mulighed for at trække på en af konsortiets fem ledelseskonsulenter til sparring omkring fagligheden, men især på rollen som ressourceperson.

Ledelseskonsulentens understøttelse af ressourcepersonen varetages primært i forbindelse med følgende aktiviteter:

  • Et halvårligt, opfølgende heldagsbesøg på skolens – indholdet afstemmes skolens/ressourcepersonens behov (pædagogisk personale, ressourceperson og ledelse), herunder mulighed for observation af undervisning, feedback på vejlederrolle, udfoldelse af vejledningsbeskrivelser fra konsortiet til evt. øvrige ansvarsområder for ressourcepersonen.
  • Et halvårligt, regionalt kapacitetsnetværk (ressourceperson, ledelse og forvaltning)

Endeligt inviteres ressourcepersonerne – sammen med skolernes ledelse – til at deltage i konsortiets halvårlige udviklingslaboratorier. Udviklingslaboratorierne er to-dags internater med fokus på at videndele og udveksle relevante forløb, hvor ressourcepersonerne således dels vil få mulighed for at bidrage selv til forløbsudviklingen, dels vil få yderligere perspektiver på fagligheden, der kan bruges i den lokale dialog med det pædagogiske personale på skolen.

Du kan læse mere om udviklingslaboratorierne her.