VIDENSPAKKE

Formålet med den faglige støtte er at det pædagogiske personale klædes på til at gennemføre forsøget og at bidrage til kapacitetsopbygning på skolerne. I nedenstående videnspakke kan du finde alle de dokumenter, som understøtter arbejdet.

Grundstenene i den faglig støtte

Den faglige støtte består af 3 overordnede arbejdsformer:

 • Selvstudie med afsæt i undervisningspakker, der rummer såvel prototyper som understøttende materialer – samt aktuelt vidensgrundlag i forhold til teknologiforståelse.
  1. Disse undervisningspakker understøttes/suppleres af korte videoer samt etableringen af en hjemmeside, hvor både de deltagende skoler og andre interesserede kan finde supplerende og uddybende materialer, litteratur, vejledninger og andre ressourcer samt løbende nyheder og artikler, der giver inspiration til gode greb i arbejdet med teknologiforståelse.
   • Du finder den videnspakke øverst op denne side
 • Undervisning i og læring om teknologiforståelsesfagligheden – hhv. som fag og integreret i eksisterende fag – på:
  1. Et årligt læringsseminar/kick-off (pædagogisk personale, ressourceperson, ledelse, forvaltning, skolebestyrelse)
  2. Et 2-dags fagligt kick-off (pædagogisk personale og ressourceperson)
  3. En halvårlig, faglig netværksdag (pædagogisk personale og ressourceperson)
  4. Et halvårligt planlægningsmøde på skolen eller -dialog med fagudviklere i forbindelse med den lokale ”framing” – alt efter skolens behov.
 • Deltagelse i lærende fællesskaber om udvikling, gennemførelse og evaluering af fagligheden på
  1. To halvårlige, læringscirkler på egen skole (pædagogisk personale og ressourceperson), hvoraf ét skal afvikles ifm…
  2. Et halvårligt, opfølgende heldagsbesøg på skolen af ledelseskonsulent – indholdet afstemmes skolens/ressourcepersonens behov (pædagogisk personale, ressourceperson og ledelse)
  3. En halvårlig, faglig netværksdag (pædagogisk personale og ressourceperson)
  4. Et halvårligt, regionalt kapacitetsnetværk (ressourceperson, ledelse og forvaltning)

Faglig støtte tæt koblet til skolernes afprøvning

Formålet med skolernes afprøvning er at skabe praksiserfaringer på skolerne med prototyperne og derved skabe et kvalificeret empirisk grundlag for videre bearbejdning af undervisningsforløb og -materialer. Men afprøvningen er også central for den faglige støtte til lærerne og øvrige pædagogiske medarbejdere og for kapacitetsopbygningen på skoler og i kommuner.

En central aktør i afprøvningen på skolerne, er de ressourcepersoner som hver skole/kommune har udpeget til at være (i) forsøgsskolens kontaktperson til konsortiet, (ii) bindeled mellem forvaltning, ledelse og det pædagogiske personale og (iii) vejleder for det pædagogiske personale og facilitator af de lokale læringscirkler (professionelle læringsfællesskaber), som indgår i afprøvningen. Læs mere om konsortiets fokus på ressourcepersonen og supplerende støtte her.

Tilrettelæggelsen af afprøvningen er inspireret af metoder inden for brugerinvolverende designprocesser og består af fire iterative processer: 1) Præsentation, 2) Framing, 3) Afprøvning og 4) Evaluering. De fire faser er præsenteret i figuren nedenfor og udfoldes efterfølgende i tekst.

Hver afprøvning (forsøgsfase) indledes med en præsentationsfase, benævnt fase 1. Fokus er her på at præsentere såvel vidensgrundlag og fagbeskrivelser som den eller de specifikke prototyper for det pædagogiske personale og skolernes ressourceperson. Det være sig via såvel skriftlige videnspakker med tilhørende refleksionsspørgsmål som via årligt læringsseminar (herunder kick-off) og faglige netværksdage (herunder fagligt kick-off)

På de faglige netværksdage (herunder fagligt kick-off) gives det pædagogiske personale mulighed for at undersøge, afprøve og eksperimentere med prototypens enkeltdele sammen med konsortiets faglige udviklingsgrupper og -ledere. Formålet er at bidrage til, at det pædagogiske personale og skolernes ressourceperson får tilstrækkelig indsigt i og forståelse for intention, form og indhold med prototypen til, at de kan ”frame” prototyperne til deres egen praksis i fase 2.

For det pædagogiske personale er eksperter i deres fag og i forhold til deres elever. De har således en vigtig viden, som kan bruges til at kvalificere prototypens design og tilpasse den deres lokale kontekst. Prototyperne er afsættet for afprøvningen. Der foretages derfor som hovedregel ikke nævneværdige ændringer af prototypen i forbindelse med framingen. Men det pædagogiske personale har mulighed for at foretage nødvendige didaktiske tilpasninger, som matcher deres specifikke elever og rammefaktorer.

Det pædagogiske personale må dog ikke ændre på de beskrevne mål fra fagbeskrivelserne, som de respektive forløb dækker. Dette for at sikre, at skolerne i løbet af forsøget kommer omkring hele fagligheden og ikke kun udvalgte delelementer heraf. For at understøtte dette arbejde, har forsøgsskolerne adgang til dialog og lokalt tilpasset sparring fra konsortiets faglige udviklere.

I praksis vil fase 1 og fase 2 være nært forbundne – og nogle gange foregå simultant på de halvårlige, faglige netværksdage. En vigtig del af det pædagogiske personales framing og dialogen herom med fagudviklerne er også at give (yderligere) rum for feedback på prototypens design i forhold til den specifikke kontekst, som prototypen skal afprøves i.

Når den lokale framing (planlægning) er på plads, skal selve afprøvningen i gang i fase 3. For skoler der deltager i delforsøg 1 (som fag) skal forløbene afprøves i den understøttende undervisning. For skoler der deltager i delforsøg 2 (integreret i eksisterende fag) skal forløbene afprøves i den fagopdelte undervisningstid.

Afprøvningsfasen understøttes af de lokale ressourcepersoner, som løbende deltager i afprøvningen på skolerne. Deres støtte kan fx tage form af co-teaching, kollegial supervision og lign. Konsortiet vil i løbet af forsøget udvikle vejledninger, der kan understøtte ressourcepersonernes arbejde. I første omgang er et centralt omdrejningspunkt herfor de halvårlige fagteammøder på skolerne, som ressourcepersonen skal indkalde til og facilitere, og hvor prototyperne evalueres. Konsortiet udvikler vejledninger til gennemførelse af disse læringscirkler, og en ledelseskonsulent fra konsortiet deltager i et af de to halvårlige fagteammøder i forbindelse med et heldags skolebesøg, der rummer mulighed for lokalt tilpasset sparring til især ressourcepersonen, men også til fagteamet, fx via observation af undervisning som afsæt for læringscirklen.

Skolernes afprøvning af prototyperne i fase 3 og deres refleksioner herover, følges i fase 4 op med refleksioner over afprøvningen på tværs af de deltagende skoler. Det sker primært på de halvårlige, fælles, faglige netværksdage, hvor det pædagogiske personale og ressourcepersonerne deltager, men sekundært også på de halvårlige, regionale kapacitetsnetværk, hvor ressourcepersonerne igen deltager – men denne gang i selskab med skolernes ledelse og forvaltningen. De faglige netværksdage faciliteres af konsortiets faglige udviklere og –ledere, mens de regionale kapacitetsnetværk faciliteres af konsortiets ledelseskonsulenter.

Ressourcepersonen som fokus for den lokale kapacitetsopbygning

En central aktør i afprøvningen på skolerne, er de ressourcepersoner som hver skole/kommune har udpeget. Ressourcepersonen…

 • Udgør det praktiske og faglige bindeled mellem det pædagogiske personale og skoleledelsen.
 • Bistår med teknisk support.
 • Har vejlederkompetencer.
 • Faciliterer de lokale læringscirkler på skolen.
 • Er daglig kontaktperson for konsortiet i forhold til skolens deltagelse i forsøget.

Ressourcepersonerne har med andre ord et stort ansvar. Der er derfor i den faglige støtte et ekstra fokus på ressourcepersonen.

Ressourcepersonen deltager således i den samme faglige støtte som det (øvrige) pædagogiske personale. Men i tillæg hertil tilbydes vedkommende også deltagelse i en række ekstra aktiviteter, der har til formål dels at klæde ham/hende yderligere på i forhold til teknologiforståelsesfagligheden, dels at klæde ham/hende på til at udfylde og varetage rollen som ressourceperson.

Konkret tilbydes ressourcepersonen sparring/rådgivning af ledelseskonsulent til håndtering af rollen som ressourceperson/vejleder. Hvor det pædagogiske personale kan trække på de faglige udviklere til deres framing af protyperne, har ressourcepersonen mulighed for at trække på en af konsortiets fem ledelseskonsulenter til sparring omkring fagligheden, men især på rollen som ressourceperson.

Ledelseskonsulentens understøttelse af ressourcepersonen varetages primært i forbindelse med følgende aktiviteter:

 • Et halvårligt, opfølgende heldagsbesøg på skolens – indholdet afstemmes skolens/ressourcepersonens behov (pædagogisk personale, ressourceperson og ledelse), herunder mulighed for observation af undervisning, feedback på vejlederrolle, udfoldelse af vejledningsbeskrivelser fra konsortiet til evt. øvrige ansvarsområder for ressourcepersonen.
 • Et halvårligt, regionalt kapacitetsnetværk (ressourceperson, ledelse og forvaltning)

Endeligt inviteres ressourcepersonerne – sammen med skolernes ledelse – til at deltage i konsortiets halvårlige udviklingslaboratorier. Udviklingslaboratorierne er to-dags internater med fokus på at videndele og udveksle relevante forløb, hvor ressourcepersonerne således dels vil få mulighed for at bidrage selv til forløbsudviklingen, dels vil få yderligere perspektiver på fagligheden, der kan bruges i den lokale dialog med det pædagogiske personale på skolen.

Udviklingslaboratorierne

Fokus på udviklingslaboratorier er at videndele om og udveksle relevante forløb mellem de faglige udviklingsgrupper, men også at blive inspireret af forløb fra de deltagende skoler eller andre aktører – så længe de har fokus på formålet og videns- og færdighedsområderne i fagligheden teknologiforståelse.

Det er således ikke ambitionen i forsøget, at der skal udvikles nye forløb til al undervisningen på skolerne. Det er derimod ønsket, at den samlede forsøgspakke rummer forløb udviklet af forskellige aktører. Udviklingslaboratoriet skal i den sammenhæng bidrage til refleksioner om, hvordan et forløb, der måske har udspring i andre forsøg og tiltag, kan tilpasses faglighedsbeskrivelserne. Men også hvordan forløb udviklet til fx ”som fag” kan konverteres til afprøvning som tværfagligt forløb i afprøvningen af ”i fag”.

Endelig vil udviklingslaboratorierne indeholde inspirerende oplæg og perspektiver udefra på fagligheden, der kan tjene som fælles inspiration ind i fagudviklingen.