Netværk holder teknologiforståelsen i gang efter forsøgsperioden

April 2021 - Når forsøget med teknologiforståelse slutter, vil forsøgsfagligheden leve videre frem til 2022 i praktikernetværk, der både opbygger og spreder viden til nye skoler og holder gryden i kog hos forsøgsskolerne.

(Arkivfoto: Lærere i netværk)

I 2018 tog 46 af landets skoler hul på forsøget med teknologiforståelse, og i dag mere end tre år senere nærmer forsøget sig sin afslutning.

Undervejs har skolerne høstet erfaringer, som de siden 2019 har delt med de øvrige forsøgsskoler, og nogle skoler har også delt erfaringerne i et praktikernetværk for kommuner, skoleledere og pædagogisk personale. Børne- og Undervisningsministeriet tog initiativ til praktikernetværket for alle skoler i hele landet med interesse for teknologiforståelse, og netværket består i dag af lærere, ledere og vejledere fra mere end 100 skoler.

Centre for Undervisningsmidler (CFU) driver netværket med blandt andet landsdækkende og regionale netværksmøder, som fortsætter efter forsøgets afslutning frem til august 2022. Formålet er at give nye skoler støtte til forsøgsfagligheden, ligesom forsøgsskolerne fortsat kan deltage og holde forsøgsfagligheden ved lige.

”Teknologiforståelsesfaglighed er en anden måde at arbejde på, som er svær bare at læse sig til. Derfor handler det for os som netværk om at give et kompetenceløft med viden og faglig ballast – både pædagogisk og didaktisk”, forklarer Søren Knudsen, som er pædagogisk konsulent ved CFU og projektleder for praktikernetværket.

Skolerne som vidensbank
Søren Knudsen oplever, at skolerne i netværket i høj grad drager nytte af hinanden, og at det bliver lettere at opsøge sparring hos kolleger på andre skoler, når der er kommet ansigt på. Og det er der behov for:

”Vi ved fra forsøget, at både elever og lærere bliver meget motiverede af teknologiforståelse. Men lærerne har samtidig behov for en masse praksiserfaringer, før de føler sig rustede til at undervise i forsøgsfagligheden”, fortæller han.

Lærere og ressourcepersoner, der står over for at komme i gang med teknologiforståelsesfagligheden, kan eksempelvis have brug for videndeling med erfarne kolleger om, hvordan man helt konkret arbejder iterativt med undervisningsforløb i loops. Noget, der er centralt for teknologiforståelsesfagligheden, hvor eleverne løbende afprøver, tilpasser og opbygger kompetencer.

Erfaringerne kommer i spil på netværksmøder
Praktikernetværket holdt senest et landsdækkende netværksmøde i december 2020. På mødet blev der afholdt ikke færre end 17 workshops med temaer som fake news og robotjournalistik, computationel tankegang for de yngste, billedkunst med scratch og forandringsledelse med fokus på teknologiforståelse.

Flere af netværksmødets workshops kredsede om, hvordan lærerne kan integrere teknologiforståelse i eksisterende fag. Det er en typisk vej til at omfavne forsøgsfagligheden – men det er ikke let, for det kræver, at læreren integrerer en ny faglighed og knytter den an til den eksisterende fagligheds mål og pensum.

”Når man introducerer en ny faglighed, giver det helt naturligt anledning til noget usikkerhed. Så det handler for os som netværk om at være de hænder i ryggen, der kan klæde især lærerne på med praksiserfaringer og kompetenceløft”, forklarer Søren Knudsen.

Kommunal forankring af netværk
Når lærere begynder at arbejde med teknologiforståelse, kan både skolernes ledelser og ressourcepersoner i samarbejde med eksempelvis naturfagskoordinatoren eller en anden kommunal ressourceperson også støtte op. For eksempel ved at bakke op om eller tilskynde lærerne til at deltage i netværk med henblik på både kompetenceudvikling og forankring af forsøgsfagligheden.

Praktikernetværket, som Centre for Undervisningsmidler (CFU) driver, er ikke den eneste mulighed for at styrke sig i arbejdet med teknologiforståelse gennem netværk. Der findes eksempelvis også netværket FabLab@SCHOOLdk, der er et samarbejde mellem kommunerne Kolding, Silkeborg og Vejle og forskningscentret Center for Computational Thinking and Design.

Inden for hver kommune er FabLab@SCHOOLdk organiseret vidt forskelligt, men alle har etableret mindst ét centralt FabLab i kommunen og netværket hjælper skoler til at etablere egne lokale FabLabs. Alle FabLabs samarbejder ud fra fælles principper og ens udstyr for nemmere at kunne dele viden og evaluere. Se https://fablabatschool.dk/fablearndk/ for at lære mere om FabLab@SCHOOL.dk.

Netværket er landsdækkende
I tiden efter teknologiforståelsesforsøgets afslutning vil der i praktikernetværket være særligt fokus på at støtte skoler til at opbygge og bevare kapacitet inden for teknologiforståelse:

”Vi vil gerne opbygge fagligheden endnu mere i de kommende mange år, og det kan vi gøre i netværket gennem kapacitetsopbygning”, siger Søren Knudsen, der oplever stor efterspørgsel:

”Netværket er et sted, hvor interesserede kan holde sig orienteret og være sikre på, hvad der er status lige nu. Vi kan mærke, at rigtig mange kommuner får henvendelser fra skolerne. Så der er en push-effekt, når der bliver sat fokus på teknologiforståelse på den her måde”, siger han.

Kapacitetsopbygningen i netværket foregår konkret som faciliteret videndeling mellem skolerne på regionale netværk og workshops rundt om i landet, gennem korte, mellemlange og lange kurser med fokus på teknologiforståelse samt gennem løbende sparring og rådgivning tilrettelagt som individuelle forløb for skoler og kommuner, der målrettes skolernes behov og udgangspunkt.

Læs eventuelt mere om netværket via følgende link: http://teknet.cfu.dk/