Efter nationalt forsøg ser alle involverede teknologiforståelse som en relevant og vigtig faglighed

PRESSEMEDDELELSE: I kølvandet på, at Børne- og Undervisningsministeriets forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning er afsluttet, ser både elever, pædagogisk personale, skoleledere og forvaltningsrepræsentanter teknologiforståelse som en relevant og vigtig faglighed i folkeskolen. Det viser forsøgets slutevaluering, som dog også fortæller, at det pædagogiske personale oplever forsøgsfagligheden som krævende.

Ifølge forsøgsskolernes pædagogiske personale er elever på de 46 folkeskoler landet over blevet bedre til at programmere og mere bevidste som forbrugere af forskellige digitale teknologier. De har også opnået større forståelse for egne digitale fodspor samt faldgruber ved at færdes på internettet, lyder det.

Det er nogle af resultaterne fra Børne- og Undervisningsministeriets Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning, hvis evaluering netop er blevet offentliggjort. I forsøget er teknologiforståelse blevet afprøvet som en almendannende, kreativ og skabende faglighed i perioden 2018-2021 som både integreret del af eksisterende fag og som et nyt selvstændigt fag.

Prototyper hjælper pædagogisk personale med at omsætte fagligheden til undervisning
Et centralt resultat i slutevalueringen er, at undervisningen i teknologiforståelse ifølge elever og pædagogisk personale er motiverende og lærerig. Det gør sig særligt gældende, når eleverne kan arbejde ’hands on’ med teknologien og være kreative inden for fastsatte rammer, når det pædagogiske personale inddrager perspektiver fra verden udenfor, og når emnerne er virkelighedsnære for eleverne.

I forsøget har det pædagogiske personale på forsøgsskolerne anvendt didaktiske prototyper – dvs. udkast til undervisningsforløb – som forlæg for undervisning. Evalueringen viser, at netop prototyperne har været en afgørende støtte for pædagogisk personale i omsætningen af fagligheden til konkret undervisning.

Ny faglighed kræver udvikling af det pædagogiske personales kompetencer
Den nye faglighed udfordrer dog det pædagogiske personale, som i varierende grad oplever at være kompetente til at gennemføre undervisningen. Det pædagogiske personale efterspørger ifølge evalueringen formaliseret kompetenceudvikling tæt på egen praksis for at kunne levere en undervisningskvalitet, der er på niveau med de eksisterende fag.
Evalueringen peger på en række fremadrettede opmærksomhedspunkter, som er relevante for det videre arbejde med fagligheden og en eventuel implementering af teknologiforståelse i folkeskolen.

Opmærksomhedspunkterne handler blandt andet om en for høj kompleksitet i fagligheden i form af Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger. Der peges desuden på, at skolelederne har en vigtig opgave med at skabe gode rammer for arbejdet med teknologiforståelse, for eksempel i form af teamsamarbejde, og at motivationen blandt det pædagogiske personale kan dale, hvis de oplever opgaven som uoverskuelig.

Læs en uddybende artikel fra konsortiet bag forsøget med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning.

Evalueringen er baseret på spørgeskemaundersøgelser, interviews, observationer af undervisningen samt dialogbaserede erfaringsopsamlinger. Forsøget er evalueret for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af Rambøll Management Consulting som underleverandør til et konsortium bestående af Københavns Professionshøjskole, Læremiddel.dk, VIA University College og Professionshøjskolen UCN.