Teknologiforståelse – en alment dannende, kreativ og skabende faglighed

Forsøget med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning baner vej for en ny faglighed. Fagligheden skal ruste elever til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et digitaliseret samfund, hvor teknologi spiller en stadigt større rolle.

Teknologiforståelse som selvstændig faglighed forener humanistiske, kreative og datalogiske fagfelter med henblik på at danne og uddanne eleverne til at kunne undersøge og forstå menneskers brug af digital teknologi.

Teknologiforståelse som selvstændig faglighed forener humanistiske, kreative og datalogiske fagfelter med henblik på at danne og uddanne elever til at kunne undersøge og forstå menneskers brug af digital teknologi. Fagligheden skal give eleverne kompetencer til at forholde sig kritisk og refleksivt til teknologi og danne dem til at være en del af et samfund, hvor teknologi spiller en stadigt større rolle.

Udvikling af ny fagdidaktik

Teknologiforståelse har sin egen fagdidaktik, som udvikles gennem forsøget. Konsortiet har udarbejdet et første bud på fagdidaktikken, der også er rammen for de forløb, som er udviklet til fagligheden.

Se de første forløb og format for de didaktiske prototyper.

Fagligheden skal udfoldes, afprøves og udvikles i samarbejde med skolerne i forsøget. Som lærer eller pædagog i forsøget har man derfor en afgørende rolle i forhold til at bidrage med viden og erfaringer om, hvordan teknologiforståelse som faglighed kan tilrettelægges bedst.

I løbet af forsøget skal der både afprøves forløb, som er udviklet med afsæt i det didaktiske prototypeformat, og forløb, der prøver andre veje i forhold til at udfolde og rammesætte fagligheden i praksis. Det kan fx være forløb udviklet af forsøgsskolerne selv eller andre aktører og videnspersoner med indsigt i teknologiforståelse som faglighed.

Den centrale præmis i forsøget er dog, at der alene afprøves forløb, som understøtter fagbeskrivelserne, sådan som de er defineret og beskrevet af ekspertskrivegruppen.

Læs mere om kompetenceområderne og ekspertskrivegruppen.

Forsøget er grundlaget for politisk stillingtagen

Når forsøget med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning er overstået, skal det evalueres. På baggrund af evalueringen tages der politisk stilling til, hvordan teknologiforståelse kan gøres til en obligatorisk del af folkeskolen.

Forsøget er igangsat af Undervisningsministeriet som resultat af ‘Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst’ mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk folkeparti og Radikale Venstre.

Et konsortium står for den praktiske gennemførelse af forsøget og leverer samtidig den faglige støtte til skolerne i forsøget. Konsortiet består af:

• Københavns Professionshøjskole
• Professionshøjskolen UCN
• VIA University College
• Læremiddel.dk

Rambøll Management Consulting indgår som underleverandør.

Boksene herunder linker til yderligere læsning om forsøget.

Videoer

Undervisningsministeriet har fremstillet fem videoer, hvor du kan få billeder og lyd på, hvad teknologiforståelse er.

Om forsøget

Forsøget løber over tre år, består af selvstændige indsatser og er bygget op om afgrænsede afprøvningsfaser.

Vidensgrundlag

En forundersøgelse har kortlagt relevant viden og praksis som forberedelse til forsøget. Nu er forundersøgelsen offentliggjort.