Midtvejsevaluering: Forsøg med teknologiforståelse fremmer faglighed og kompetencer

Eleverne bliver dygtigere til teknologiforståelse, og det pædagogiske personale ser positivt på fagligheden. Det er blandt konklusionerne i midtvejsevalueringen af Børne- og Undervisningsministeriets 'Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning'. Evalueringen peger dog også på punkter, som kan forbedres i forsøgets sidste del.

Billede: En evaluering (Photo by Edvin Johansson on Unsplash).

Hvordan opbygger man kompetencer hos folkeskolens elever i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen til at forstå, interagere med og skabe den teknologi, som omgiver os alle?

Det spørgsmål har været i fokus siden 2019 på de 46 skoler landet over, som er med i Børne- og Undervisningsministeriets Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning. Skolerne afprøver over en treårig periode teknologiforståelse som enten et fag i sig selv eller som et element i andre fag. Undervejs modtager skolerne støtte i form af bl.a. kompetenceudvikling og didaktisk materiale.

Elever i alle aldre udvikler sig positivt

Midtvejsevalueringen er udført af Rambøll Management Consulting, og den indikerer, at eleverne samlet set er blevet dygtigere til teknologiforståelse som følge af forsøget. De positive resultater er både tydelige i forhold til elevernes refleksion over den teknologi, de møder i undervisningen, og i deres kompetencer til selv at designe, anvende og forstå teknologi.

Som en lærer fra en af forsøgsskolerne forklarer i evalueringen, oplever man elevernes udvikling konkret i undervisningen:

”Det faglige udbytte kommer til udtryk ved, at de har brugt og forstået de fagtermer, der er. De forstår efterhånden, hvad en algoritme er. De ved, hvad input og output er.”

Midtvejsevalueringens resultater skal tages med forbehold for, at forsøget fortsat er i gang, og at det derfor er for tidligt at drage endelige konklusioner om elevernes udbytte. På nuværende tidspunkt tegner den positive udvikling sig dog klart, og den gælder tilsyneladende på tværs af klassetrin og køn.

Det pædagogiske personale tager livtag med fagligheden

Forsøget med teknologiforståelse byder på nytænkende didaktik, der involverer eleverne i iterative processer. Midtvejsevalueringen vidner om, at det er noget, som lærerne og det øvrige pædagogiske personale værdsætter. De fremhæver desuden faglighedens dannelsesaspekt og potentialet for at anvende de didaktiske greb i andre fag som en styrke.

Blandt det pædagogiske personale oplever mange dog, at fagligheden er svær at forstå og omsætte i praksis. Flere peger på, at de didaktiske prototyper, som lærerne får stillet til rådighed og skal undervise ud fra i forsøget, har brug for en kærlig hånd. Nogle lærere og pædagoger bruger derfor mere tid, end de havde forventet, på at sætte egne ord og eksempler på, inden de afprøver prototyperne i klasselokalet. Ofte er det en opgave, som en ressourceperson, dvs. en lærer med særlige forudsætninger og opgaver i forsøget, tager på sig:

”Jeg har brugt rigtig lang tid på at didaktisere. Det er jo et ret svært fagsprog, så for at få det oversat til forståeligt dansk, så har jeg faktisk brugt ret lang tid på at tilpasse forløbene, så de er spiselige over for kollegerne, som ikke har de samme forudsætninger,” som en ressourceperson forklarer i evalueringen.

Fokus i næste fase

På baggrund af de samlede, foreløbige erfaringer lister midtvejsevalueringen en række opmærksomhedspunkter op for den sidste halvdel af forsøget.

Opmærksomhedspunkterne handler fx om at formidle de didaktiske prototyper i et enklere sprog. Om at involvere skolernes pædagogiske personale endnu mere i udviklingen af prototyper og understøttende kompetenceudvikling. Og om at opprioritere det ledelsesmæssige fokus på den enkelte skole for både at sikre optimale rammer for lærernes forberedelse af undervisningen og forankre teknologiforståelse bredt. Samlet set skal det bidrage til at forstærke de positive resultater, som midtvejsevalueringen indikerer:

”Halvvejs gennem forsøget er vi nået rigtigt langt på mange punkter, og det afspejler midtvejsevalueringen heldigvis også. Men der er ingen tvivl om, at vi fortsat skal have fokus på, hvad vi kan gøre enklere, fx i forbindelse med prototyperne, og hvordan vi bedst muligt understøtter skolerne i anden halvdel af forsøget,” slutter forsøgets programleder Thomas Bodin fra Københavns Professionshøjskole.

Hent midtvejsevalueringen.

Hent også bilag 1 – Metodebilag og bilag 2 – Tabeller og figurer.

FAKTA

  • Midtvejsevalueringen er udført af Rambøll Management Consulting.
  • Design, metoder og databehandling i evalueringen er udarbejdet i samarbejde med Læremiddel.dk og er yderligere beskrevet i midtvejsevalueringen.
  • Forsøget med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning er udbudt af Børne- og Undervisningsministeriet og varetages af et konsortium bestående af Københavns Professionshøjskole, Læremiddel.dk, VIA University College og Professionshøjskolen UCN.
  • 46 skoler fra hele landet deltager i forsøget, som er tilpasset den enkelte skole i forhold til klassetrin (indskoling, mellemtrin og udskoling), og i forhold til om teknologiforståelse afprøves som fag eller i fag.

Læs mere om forsøget.

Læs Børne og Undervisningsminsteriets nyhed om midtvejsevalueringen.

Læs om forsøget og midtvejsevalueringen på emu.dk.